General information

EN

A Dorottya Dental Kft. működési szabályzata

1. Munkarend

A Dorottya Dental Kft. rendelőjének működése az alábbiak szerint alakul:
A Debrecen, Dorottya u. 5. szám alatti fogorvosi rendelő a hét minden napján 8.00-20.00 óráig teljes körű ellátást nyújt.
A rendelési idő megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

 

2. A betegek ellátásának szabályozása (szájvizsgálati díj, az ellátás sorrendje)

Minden újonnan jelentkező páciensnek az első kezelés előtt átadjuk a rendelőnk működési szabályzatát, majd aláírunk egy beleegyező nyilatkozatot és megállapodást, amely az elvégzendő fogászati kezelésekre vonatkozik. Ezután névre szólóan ki kell állítani egy kezelési kartont, amely a továbbiakban elvégzendő munkákra biztosítja a garanciát.

Első alkalommal – a kezelés megkezdése előtt – a mindenkor meghatározott szájvizsgálati díjat kell betegeinknek megfizetnie, amely tartalmazza az első vizsgálat díját, a betegnyilvántartást és az évenkénti két szűrővizsgálatot.

Az első kezeléskor mindenki kezelési lapot kap, amellyel igénybe veheti ingyenes szolgáltatásainkat (félévenkénti szűrés, szaktanácsadás, tömések polírozása, igazolások kiadása, konzílium).

Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon újonnan jelentkező betegeinknek – továbbá akinek lejárt a kartonja – 2000 forintos ügyeleti díjat számolunk fel. A félévente ingyenes szűrővizsgálaton résztvevő pácienseink mentesülnek az ügyeleti díj megfizetése alól.

Ha a páciens a felajánlott kezelésre nem tart igényt, úgy 3000 forint konzultációs díjat kell fizetnie. Amennyiben 10 naptári napon belül mégis kéri a felajánlott kezelést, akkor a kezelés végösszegéből a konzultációs díjat jóváírjuk.

A 2005. július 15-e után kiállított kartonok korlátlan ideig érvényesek, amennyiben a beteg a félévenkénti kötelező szűrővizsgálaton megjelenik. Ennek elmulasztása a garancia elvesztését és a szájvizsgálati díj újbóli megfizetését vonja maga után.

A fogászati ellátásban elsőbbséget élveznek az előre bejelentett és a sürgős ellátást igénylő (vérző és duzzadt arcú) betegek.

Kérjük, hogy a várakozás elkerülése érdekében előzetesen jelentkezzenek be az 52/342-883-as telefonszámon.

 

3. Garancia

A pótlásokra, tömésekre és gyökérkezelésekre a munka átadásának napjától számított egy évig garanciát vállalunk, feltéve, ha a páciens a félévenkénti ingyenes kontrollvizsgálaton részt vesz.

Garanciális problémával a munkát elvégző orvost kell keresni; ez alól kivétel az akut panasz vagy más halaszthatatlan ok fennállása.

Ha a kezelőorvos 24 órán belül nem érhető el, vagy a felajánlott időpont nem megfelelő, a páciens kérésére más orvos is elvégezheti a garanciális javítást. Garanciát csak a kartonra és a kezelési naplóba felvezetett, rendelőnkben elkészült és kifizetett munkákra vállalunk.

Elvész a garancia az olyan pótlások, tömések, gyökérkezelések tekintetében, amelyeken a garanciális időn belül más rendelőben dolgozó orvos végzett beavatkozást.

A rendeltetéstől eltérő használatból adódó problémák nem tartoznak a garanciális javítások körébe (pl. csontra harapás, sörösüveg kinyitása foggal, verekedés, baleset, stb.).

Nem tartozik a garanciális javítások körébe a foghúzás után szövődményként fellépő fogmeder gyulladás, járulékos arcüreg megnyílás, valamint az egy éven belül elvégzett tömések és pótlások alatti fogak gyulladása sem. Ilyenkor az újabb beavatkozások közül csak a gyökérkezelést és annak járulékos költségeit kell a páciensnek megtérítenie, a fedőtömését már nem.

A protetikai munkáknál a rágóképességet – a kiindulási helyzet alapján – nem lehet 100%-osan visszaállítani. A fogpótlásokban és az egyéb elkészült produktumokban a távozás után bekövetkezett kopásos jellegű változásokért a szolgáltató nem felel, azok ismételt elkészítésének, javításának díja a szolgáltatást kérő beteget terheli. Fogpótlások esetében a garancia kizárólag a törések vonatkozásában áll fenn.

Amennyiben a tömés az eredetinél több felszínre terjed ki, akkor kizárólag a két (vagy több) tömés ára közötti különbözetet kell kifizetni. Az ideiglenes pótlásokra csak korlátozott, maximum egy hónapos időintervallumra – a végleges pótlás elkészültéig – tudunk garanciát adni. Nem vállalunk garanciát az ideiglenes tömésre. Ez ugyanis a fog megkísérelt megmentése, így az árát már ennek megfelelően állapítottuk meg.

A gyökérkezelések esetén a garancia egy éven belül a fog ingyenes eltávolítására, lehetőség és remény szerint a gyökértömés kivételére szól.

Kérjük kedves pácienseinket, hogy a pótlásoknál a fog színét az orvosokkal együtt válasszák ki, és kartonjaikon aláírásukkal erősítsék meg a színválasztást, ugyanis technikusainknak nincs módjukban a pótlást – kizárólag a fogszín miatt – garanciában kicserélni.

 

Fizetés és számlaadás

A rendelő nem szerződött az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral, ezért minden itt végzett beavatkozás térítésköteles.

A kifüggesztett árlista szerinti kezelési díjat alkalmanként – az elvégzett beavatkozásokat követően – kell fizetni. A pótlásoknál a munka elkezdésekor a pótlás teljes összegének a felét, az átadáskor a fennmaradó részt kell kifizetni; kivéve az ideiglenes pótlásokat, melyek esetében előre kérjük a teljes összeget.

Amennyiben a betegnél nincs elegendő pénz, úgy a tartozás – páciens aláírásával elismert – összegét, valamint a fennmaradó rész kiegyenlítésének dátumát rávezetjük egy tartozási nyilatkozatra.

A megjelölt határidőig a tartozás kamat- és költségmentesen egyenlíthető ki. Amennyiben erre nem kerül sor, a fizetés elmulasztásáról felszólítás keretében értesítjük az adóst. Nyolc nap eredménytelen várakozás után átadjuk az ügyet a társaság ügyvédjének, aki ebben az esetben már a törvényes kamatokkal és az ügyvédi költségekkel megnövelt összeg megtérítése iránt intézkedik.

Kérjük pácienseinket, szíveskedjenek készpénzfizetési számlaigényüket előre jelezni, továbbá azt is, ha a beavatkozásokról minden alkalommal külön kérnek számlát.

 

Gondjaikat, kérdéseiket illetően bizalommal fordulhatnak recepciósainkhoz, orvosainkhoz és asszisztenseinkhez.

 

Reklamációk

A rehabilitáció és a kezelési sorozat után a térítési díjat fogorvosainknak és a társas vállalkozásnak nincs módjukban visszafizetni.

Elintézetlen ügyeikkel vagy problémás esetekben kérjük, forduljanak ügyvezetőnkhöz.

Amennyiben garanciális problémáikat nem tudnánk saját hatáskörben megnyugtatóan rendezni, úgy a Groupama Garancia Biztosítóval fennálló orvosfelelősség biztosításunk, illetve ezen társaság szakértőinek véleményét kikérve fogjuk orvosolni panaszaikat.

 

Debrecen, 2012. június 25.

 

 

Beleegyező nyilatkozat és megállapodás fogászati beavatkozások és fogpótlások elvégzésére

 

Alulírott felkérem dr. …...................................................................... fogorvost, hogy fogászati betegségemet gyógyítsa. Elfogadom a szakmai felkészültségét, és megbízom gyógyító munkája színvonalában. Kijelentem, hogy alávetem magam minden olyan beavatkozásnak, amelyet a fenti fogorvos javasol és ellátásomhoz szükséges tart, beleértve az invazív (vérzéssel járó) beavatkozásokat is.

Kijelentem, hogy a kezeléssel kapcsolatban teljes körű, mindenre kiterjedő tájékoztatást kaptam, azt megértettem, ismerem a kockázatokat, melynek alapján kérem és engedélyezem a beavatkozás sorozatot.

Nyilatkozom arról, hogy meglévő betegségeimet, anamnesztikus adataimat a valóságnak megfelelően feltárom, az ezek elhallgatásából adódó mindennemű felelősséget vállalom.

Kijelentem, hogy előzetesen megismertem a rendelő működési szabályzatát – mely részletesen tartalmazza a rendelő működési rendjét és garanciális feltételeit –, azt magamra nézve kötelezőnek tartom és mindezt aláírásommal megerősítem.

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a rehabilitáció és a kezelési sorozat után a térítési díjat a fenti fogorvosnak és társas vállalkozásnak nincs módjában visszafizetni.

 

Ezen nyilatkozatot és megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írtuk alá.

 

Kelt: Debrecen, 2012. év …........................... hó …...... nap

 

 

…......................................                                           …...............................................

        szolgáltató                                                                 szolgáltatást kérő beteg